วิธี Install MyTop สำหรับ CentOS

ขั้นตอนที่ 1

หากใช้ CentoOS 7

 sudo rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

หากใช้ CentOS 6

sudo rpm -ivh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

ขั้นตอนที่ 2

เช็ค epel ต่อท้ายด้วย x86_64

sudo yum repolist

ขั้นตอนที่ 3

sudo yum install yum-plugin-protectbase.noarch -y

เรียนร้อยสำหรับขั้นตอนการติดตั้ง

 

สำหรับการตั้งค่า เพิ่มตาม User (ในตัวอย่างใช้ root)

vi /root/.mytop

ใส่ข้อมูลเหล่านี้ลงไป

host=localhost
db=mysql
delay=5
port=3306
socket=
batchmode=0
color=1
idle=1

**สำหรับ account ที่ไม่ใช่ root ให้ใส่เพิ่ม

host=localhost
db=mysql
user=xxxxxx
delay=5
port=3306
socket=
batchmode=0
color=1
idle=1

ลองใช้งาน

mytop

วิธีแก้ปัญหา

 หากขึ้นว่า อะไร Error in option spec: “long|!” ให้แก้ไขดังนี้

vim /usr/local/bin/mytop

จากนั้น commend มัน จาก

“long|!” => \$config{long_nums},

เป็น

#“long|!” => \$config{long_nums},

2. หากยังใช้งานไม่ได้ให้ใช้คำสั่ง (จำไมได้ว่าขึ้น Error ว่าอะไร)

cpan::DBD:mysql

3. หากขึ้น Error ประมาณนี้

Cannot read response; is Term::ReadKey installed? Can’t locate Term/ReadKey.pm in @INC (@INC contains: /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5 /usr/share/perl5 .) at /usr/bin/pt-find line 1366.

แก้ไขโดย

sudo yum install perl-TermReadKey

เป็นอันเสร็จสิ้น

จำที่มาไม่ได้ หลากหลาย ขออภัยด้วยครับ