กฎ ระเบียบ การขอใช้บริการ

ทาง We-Hosting4u ขอให้ผู้ขอใช้บริการปฎิบัติตาม กฎ ระเบียบ ที่ทาง ผู้ให้บริการแจ้ง โดยการ อ่านรายละเอียดข้างล่างอย่างละเอียดและรอบคอบ หากสงสัยอะไรในกฎการใช้งาน ขอให้สอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อนประโยชน์ของตัวผู้ขอใช้บริการเอง

กฎ ระเบียบ ทุกข้อ ที่ทางผู้ให้บริการออก เพื่อให้เรา(ผู้ขอใช้บริการทุกท่านและผู้ให้บริการ) อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเท่านั้น ไม่ได้ต้องการเอาเปรียบผู้บริโภคแต่อย่างใด ขอบคุณครับ

 • ไม่รับเว็ปไซค์ ผิดกฎหมายทุกชนิด (ละเมิด,Software ผิดกฎหมาย,สื่อ ลามก, ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ,อื่นๆ)
 • ไม่รับเว็ปไซค์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง พระมหากษัตริย์ หรือเกี่ยวข้องกับความมั่นของประเทศหรือต่างประเทศ ทุกประเภท/กรณี
 • ไม่รับเว็ปไซค์เกี่ยวกับ Hacker,หนอนอินเตอร์เน็ต,ทรอจันทร์ หรืออื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าสู่เวป Site หรืออื่นๆ
 • ไม่รับเว็บไซต์เพื่อการบริการเว็บประเภท Bittorrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท
 • ไม่รับเว็ปไซค์ให้บริการเกี่ยวกับ Email
 • ไม่รับผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ Spamming ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • การลงทะเบียนเพื่อ Register Domain จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากผู้ขอใช้บริการลงทะเบียน ด้วยภาษาที่ไม่สามารถใช้ลงทะเบียน Domain ได้ ทางผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการลงทะเบียน (หากชำระเงินแล้วและติดต่อไม่มีการตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง)
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลในเว็ปไซค์หาย/ลบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม โดยให้ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับการ Backup ด้วยตัวของผู้ใช้บริการ ซึ่งทางผู้ให้บริการต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ
 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอ เงินคืนได้หลังจาก 30 วันไปแล้ว ยกเว้นแต่ผู้ให้บริการเห็นชอบ หรือ ระเบียบการคืนเงินให้ผู้ใช้บริการ
 • File ที่อยุ่บน Hosting ของผู้ใช้บริการ ทางผู้ให้บริการไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับ File บน Hosting ของผู้ใช้บริการ
 • หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินหลังจากที่หมดอายุแล้วภายใน 15 วันถือว่ายกเลิกการใช้บริการ
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการทันทีหากตรวจพบ หรือส่อไปทางผิดกฎการใช้งาน Hosting โดยจะมีการคืนหรือไม่คืนค่าใช้บริการขึ้นกับทางผู้ให้บริการทุกรณี
 • ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะใช้บริการ ในลักษณะมีความประพฤติดี (Net Etiquette) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการตรวจสอบหากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการรายอื่น
 • ผู้ให้บริการให้สิทธิ์การขอข้อมูลกับ หน่วยงาน/องค์การ/บริษัท ที่แจ้งกับทางผู้ให้บริการ อันดับ 1 และตามด้วย Email อันดับต่อไป ซึ่งต้องส่งเอกสารตัวจริงให้กับทางผู้ให้บริการ และทางผู้ให้บริการขอตรวจสอบความถูกต้องไม่เกิน 30 วัน ก่อนส่งข้อมูลกลับทางผู้ขอใช้บริการ
 • เมื่อผู้ใช้บริการยกเลิก ไม่ว่าเกิดจากการยกเลิกจากตัวผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการลบข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้บริการต้องอัพเดทข้อมูลของตัวเอง (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง) อยู่เป็นประจำ (ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลตรงนี้ในการติดต่อเป็นสำคัญเท่านั้น)
 • หาก File ของผู้ใช้บริการมีการติด Virus,หรือ Spam ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการลบ File นั้น โดยไม่ต้องขออนุญาติจากผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการจะส่ง Email  บอกกับทางผู้ใช้บริการถึงปัญหาที่พบ
 • หากผู้ให้บริการตรวจพบ Script หรืออื่นๆ ที่อาจจะทำให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเดือนร้อน ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการใช้งานทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากได้รับคำสั่งจาก ตำรวจ หรือมีหมายศาลเพื่อขอตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการสามารถให้บุคคลดังกล่าวตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หาก กฎ/ระเบียบ การขอใช้บริการ ไม่ครบถ้วน แต่ผู้ขอใช้บริการทำผิดจริยธรรมหรือกฎหมาย ทางเราขอใช้สิทธิ์ยกเลิกให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการได้ทันที และ/หรือ มีการคืนเงินให้กับผู้ขอใช้บริการ ตาม ระเบียบการคืนเงินให้ผู้ใช้บริการ
 • การขอใช้บริการกับทางผู้ให้บริการให้ ถือว่า ผู้ขอใช้บริการได้อ่านข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน อ่าน กฎ/ระเบียบ การใช้บริการให้ครบถ้วน

บทความเกี่ยวข้อง